Sporočilo za javnost!

Sporočilo za javnost!

AZN 

Agencija za zavarovalni nadzor,  Trg republike 3, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA 1: +386 (0)1 252 86 00, F: +386 (0)1 252 8630 , E: agencijalda-zn.si, www.a-zn.si 

SPOROČILO ZA JAVNOST Datum: 26. 3. 202

AZN spremlja in nadzoruje razmere na zavarovalniškem trgu 

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) tudi v času izjemnih okoliščin epidemije COVID 19, ki smo jim trenutno priča, opravlja vse ključne naloge v okviru svojih pristojnosti. Pozorno spremljamo vplive širjenja koronavirusa na področju zavarovalniškega trga doma in v tujini ter pri tem redno sodelujemo z drugimi nacionalnimi nadzorniki in Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA). Poleg tega je AZN ves čas v stiku z državnimi organi, ki sprejemajo ukrepe, in se na ukrepe po potrebi tudi odziva oziroma pridobiva dodatna pojasnila, pomembna za zavarovalne subjekte na trgu na območju Republike Slovenije in za potrošnike. AZN v skladu s pristojnostmi tudi aktivno spremlja položaj potrošnikov v razmerju do zavarovalnic. V preteklih dneh smo se seznanili s spremembami v poslovanju vseh zavarovalnic in pokojninskih družb, ki so jih sprejele zaradi širjenja koronavirusa. AZN ugotavlja, da je finančna stabilnost zavarovalnic ustrezna. 

AZN na podlagi proaktivnega spremljanja razmer ugotavlja, da z vidika kritja škode in škodnih dogodkov na strani zavarovalnic trenutne razmere ne predstavljajo dodatnega tveganja za potrošnike. AZN tudi ugotavlja, da so dosedanji ukrepi, ki sta jih zaradi širjenja virusa COVID-19 sprejela Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije, v zavarovalniškem sektorju primerno sprejeti in uveljavljeni. 

Slovenija je 12. 3. 2020 razglasila epidemijo virusa COVID-19 in sprejela ukrepe za zajezitev širjenja virusa v državi. Vlada Republike Slovenije je 15. marca 2020 sprejela odlok, ki začasno prepoveduje neposredno prodajo blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Začasne prepovedi oproščajo dobavo in prodajo blaga in storitev potrošnikom na daljavo in nepridobitnim sektorjem, vključno z bankami. V skladu s to uredbo lahko zavarovalnice še naprej delujejo, vendar le prek elektronskih komunikacijskih orodij (telefona, e-pošte in interneta). Njihova neposredna prodaja je zaradi odločitve Vlade Republike Slovenije prepovedana. 

V zvezi z navedenim odlokom je Vlada RS na prošnjo AZN dodatno pojasnila sledeče: 

»Po našem mnenju lahko zavarovalnice začasno opravljajo ponudbo/prodajo vseh zavarovalnih vrst in proizvodov preko spleta na daljavo. Prepričani smo, da v pogojih razglašene epidemije zavarovalnice na ta način zagotavljajo primerno raven zaščite zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb.« 

Vlada Republike Slovenije je 17. marca izdala odlok o samodejnem podaljšanju registracijskih dovoljenj do 16. 4. 2020, ki vključuje tudi podaljšanje veljavnosti zavarovanja motornih vozil. Pri čemer pa poudarjamo da lahko tudi v tem vmesnem času do 16. 4. 2020 zavarovalci sklepajo, obnavljajo oz. podaljšujejo vsa obvezna zavarovanja v prometu preko sklepanja pogodb na daljavo. 

Dejstvo je, da ima izbruh COVID-19 posledice tako za slovensko kot tudi za svetovno gospodarstvo. S tega vidika je izjemno pomembno, da so zavarovalnice sposobne vzdrževati storitve za svoje stranke. V ta namen je AZN pri vseh zavarovalnicah, ki delujejo na območju Republike Slovenije, preverila odzivanja na sprejete ukrepe, ki so posledica širjenja koronavirusa. AZN ugotavlja, da so zavarovalnice ustrezno kapitalizirane, da njihovo poslovanje zaradi trenutnih razmer ni bistveno okrnjeno in da so potrošnikom sposobne zagotavljati storitve. Zavarovalnice so v trenutnih razmerah prešle na delovanje brez osebnega kontakta s strankami, zato so poslovalnice zaprte. Večina zaposlenih oz. večina tistih, ki opravljajo naloge, nujne za zagotovitev nemotenega poslovanja zavarovalnic, opravlja delo od doma. 

Za posameznike, ki svoje delo opravljajo na sedežih družbe, je poskrbljeno z dodatnimi ukrepi. 

Zavarovalnice se bodo v primeru daljšega trajanja epidemije v bližnji prihodnosti najverjetneje soočile z oteženimi razmerami zaradi spoprijemanja z zahtevnimi tržnimi razmerami in vzdrževanjem poslovanja, hkrati pa bodo še naprej sprejemale ukrepe za zaščito zaposlenih in strank. 

Agencija za zavarovalni nadzor 

Dodaj odgovor

Zapri meni